Project Description

Dr Dalibor Mikić

Specijalista radiologije

Rođen 1975. godine u Prnjavoru.

OBRAZOVANJE:
Medicinski fakultet završio 2003. godine u Banjoj Luci,
Specijalistički ispit iz radiologije položio 2014. godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci,
Kao student angažovan kao demonstrator na predmetima Anatomija i Fiziologija.

RADNO ISKUSTVO:
Od 2004. do 2008. godine zaposlen u JZU Dom zdravlja Derventa kao doktor medicine, na poslovima porodičnog doktora i doktora u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja.
Od 2005. do 2006. godine angažovan kao asistent na Katedri za medicinsku biohemiju Medicinskog fakulteta u Banjaluci.
Od 2008. do 2019. godine radio u Zavodu za kliničku radiologiju UKC RS BL, prvo kao doktor medicine, potom kao specijalizant i po završenom specijalističkom obrazovanju kao doktor specijalista radiologije.
Od 2019. godine zaposlen u Specijalnoj bolnici S.TETIK kao specijalsta radiolog.

OSTALO:
Kao specijalista radiologije klinički fokusiran na oblast neuroradiologije –CT, MR dijagnostika; standardna RTG – dijagnostika; CT dijagnostika cijelog tijela, uključujući CT angiografije; MR dijagnostika (neuroradiologija – MR glave, vrata, kičmenog stuba); Ultrazvučna i fluoroskopska dijagnostika; Supervizija rada specijalizanata radiologije, učešće u njihovom treningu i učenju; Učešće u multidisciplinarnim konzilijumima po pozivu, konsultacije; Urgentna stanja u radiologiji pri svakodnevnom radu i u dežurstvima.
Od 2016.g. angažovan kao saradnik u nastavi na Katedri za radiologiju , Medicinskog fakultet Univerziteta u Banjaluci ( Aktivno učestvovanje u vođenju praktičnog dijela nastave i obuke studenata opšteg smjera medicine, vođenje vježbi i održavanje praktičnog dijela ispita iz predmeta Radiologija.
Član Udruženja radiologa Republike Srpske;
Član Evropskog udruženja radiologa ESR ( Europian Society of radiology)

OSTALO:
Oženjen, otac dvoje djece.